Tech Mugė

PINIGŲ GRĄŽINIMO POLITIKA

Pinigų grąžinimo sąlygos

UAB „Programavimo mokykla“, toliau vadinama Paslaugų tiekėju, ir Mokymo paslaugų pirkėjas, toliau vadinama Paslaugų gavėju, kurie po vieną vadinami Šalimi, o kartu sutartyje vadinami Šalimis, susitaria šias pinigų grąžinimo sąlygas (toliau Sąlygas) už mokymo paslaugas:

1. Atsiskaitymai tarp šalių vykdomi Eurais.

2. Pinigai nėra grąžinami, jei Paslaugų gavėjas nutraukia šią Sutartį ar nelanko Mokymo paslaugų metu numatytų paskaitų. Paslaugų gavėjui yra suteikiama galimybė per vienus kalendorinius metus pakartoti visą kursą.

3. Tais atvejais, jei šalys susitaria dėl pinigų grąžinimo Paslaugų gavėjas sutinka, kad 200 Eur (du šimtai eurų ir 00 ct) laikoma minimaliomis Paslaugų tiekėjo išlaidomis ir ši suma nėra grąžinama jokiais atvejais.

4. Jeigu šalys susitaria dėl pinigų grąžinimo, kaip nurodyta šios sutarties 3 punkte. Paslaugų gavėjas sutinka, kad kurso kartojimas nėra galimas.

5. Nepaisant sutarties nutraukimo, klientas įsipareigoja atsiskaityti už visą kursą, pagal suderintą grafiką ir įgyja galimybe kartoti kursą metų bėgyje su kita grupe.

6. Jeigu nutraukus mokymus buvo sutarta dėl pilno ar dalinio pinigų grąžinimo, galimybės kartoti kursą metų bėgyje nėra.

7. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti visus savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų būti padaryta žala kitai Šaliai.

8. Jei Paslaugų gavėjas vėluoja apmokėti Mokyklai už suteiktas paslaugas, jis privalo mokėti Mokyklai 0,03% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

9. Jei Mokykla vienašališkai nutraukia šią Sutartį ne dėl Paslaugų gavėjo kaltės, Mokykla grąžina paslaugų gavėjui proporcingą neįvykusioms paskaitoms Mokymo paslaugų kainos dalį.

10. Jei šios Sutarties ar kito įsipareigojimo, susijusio su šia Sutartimi vykdymas yra negalimas dėl force majeure aplinkybių, kiekviena Šalis, raštu informavus kitą Šalį apie tai, atleidžiama nuo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo force majeure aplinkybių galiojimo laikotarpiui. Jeigu force majeure aplinkybės galioja ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorių dienų, bet kuri iš Šalių, prieš tai raštu informavusi kitą Šalį, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį.

Atnaujinta 2021-06-15

 

Registracija
Kontaktai